GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN VANAF 1 JANUARI 2018 AFGESCHAFT!

Dit jaar is er een nieuwe wet aangenomen waarmee de gemeenschap van goederen, zoals wij die kennen, vanaf 1 januari 2018 niet meer bestaat. Wat verandert er?

Gemeenschap van goederen

Wanneer je nu trouwt en je stelt geen huwelijkse voorwaarden op bij de notaris, dan trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Kort gezegd betekent dit dat alles wat de echtgenoten (ook geregistreerd partners!) hebben en in de toekomst verkrijgen gemeenschappelijk is, zowel de bezittingen als de schulden. Ook erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen, tenzij de erfenis of schenking onder uitsluitingsclausule is verkregen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 verandert dat. Door de nieuwe wet zal de gemeenschap van goederen worden beperkt. In gemeenschap vallen straks alleen de bezittingen die de echtgenoten vóór het huwelijk al gezamenlijk hadden (ongeacht de eigendomsverhouding) en de bezittingen die zij tijdens het huwelijk zullen verkrijgen. De bezittingen die zij zelf (dus niet gezamenlijk) vóór het huwelijk al hadden, vallen straks dus niet in de gemeenschap van goederen maar blijven van die echtgenoot.

Voor wat betreft de schulden geldt ook dat alleen de gezamenlijke schulden vóór het huwelijk en de schulden die tijdens het huwelijk ontstaan tot de gemeenschap behoren. Schulden die een echtgenoot vóór het huwelijk al (alleen) had, worden dus niet gezamenlijk maar blijven ook van die echtgenoot. In tegenstelling tot nu vallen straks schenkingen en erfenissen, ook al worden deze verkregen tijdens het huwelijk, standaard buiten de gemeenschap en komen die dus (alleen) toe aan de echtgenoot die de schenking of erfenis heeft gekregen. Dit, tenzij er sprake is van een insluitingsclausule.

Schulden: de andere echtgenoot wordt beter beschermd

Ook de positie van schuldeisers wordt gewijzigd. Schulden die een echtgenoot vóór het huwelijk al had, vallen straks buiten de gemeenschap. Een schuldeiser kan zich echter wel verhalen op gemeenschapsgoederen, bijvoorbeeld een auto die tijdens het huwelijk is verkregen en dus een gemeenschapsgoed is, maar, hij zal de helft van de opbrengst moeten afstaan aan de andere echtgenoot van wie de schuld niet is. De andere echtgenoot (niet-schuldenaar) wordt met de nieuwe wet dus beter beschermd.

Onderneming: eventueel vergoeding na 1 januari 2018

Als een echtgenoot voor het huwelijk al een onderneming had (in de vorm van een maatschap, een vof, een BV of een NV), dan valt deze onderneming (dus) niet in de gemeenschap van goederen. Door de nieuwe wet kan de echtgenoot van de ondernemer een vergoeding krijgen wanneer er tijdens het huwelijk gelden (winsten) in de onderneming zijn achtergebleven, terwijl die winsten ook uitgekeerd hadden kunnen worden. Een voorbeeld: Meneer heeft een onderneming maar keert zichzelf ieder jaar € 20.000,- te weinig winst uit. Hij laat dus gelden in de onderneming achter. Dan kan het zo zijn dat mevrouw bij het einde van het huwelijk recht heeft op een vergoeding, voor zover als dat redelijk is. Een billijkheidsclausule dus.

Huwelijkse voorwaarden

Uiteraard blijft het mogelijk om bij huwelijkse voorwaarden zelf afspraken te maken met betrekking tot de gevolgen van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Denk bijvoorbeeld aan koude uitsluiting of een verrekenbeding.

Beperkte gemeenschap alleen voor nieuwe huwelijken

De nieuwe wet gaat alleen gelden voor huwelijken gesloten op of na 1 januari 2018. Voor mensen die al getrouwd zijn (en die geen huwelijkse voorwaarden hebben) blijft de gemeenschap van goederen zoals wij die kennen van toepassing.

Advies: maak voor het trouwen een overzicht van ieders vermogen

Men doet er verstandig aan om voor het trouwen een opstelling te maken met ieders eigen vermogen (bezittingen en schulden). Op die manier komt er bij een eventuele echtscheiding (vaak vele jaren later) geen discussie meer over of een goed wel of niet in de gemeenschap is gevallen en dus of een goed gemeenschappelijk is. Ook met betrekking tot eventuele schuldeisers is dit van belang. Overigens doet men er ook verstandig aan om ook tijdens het huwelijk een deugdelijke administratie bij te houden. Dit kan veel discussie in de toekomst voorkomen.

Vragen?

Voor vragen over de nieuwe wet of over huwelijkse voorwaarden kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.