038 - 773 90 60

Het Familierechtkantoor Zwolle

Partneralimentatie: na vijf jaar stoppen met betalen?

Op dit moment bestaat na een echtscheiding twaalf jaar recht op partneralimentatie. De enige uitzondering in de wet geldt voor huwelijken waaruit geen kinderen zijn geboren en die korter duren dan vijf jaar. De rechter wijkt slechts in bijzondere gevallen van de twaalfjaarstermijn af (zie ook dit artikel). …

Vrijdag 14 september 2018: Dag van de Scheiding

De Dag van de Scheiding valt dit jaar op 14 september 2018. Op deze dag wordt landelijk extra aandacht besteed aan scheidingen. Dit met als doel om het proces rondom scheidingen te verbeteren zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Dat is niet alleen belangrijk voor de ex-partners zelf, maar ook voor de kinderen. …

Nalatenschap aanvaarden?

Indien u erfgenaam bent geworden, is het belangrijk dat u beslist of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. Aanvaarden kan op twee manieren; zuiver of beneficiair. Het is van belang dat u over de keuze nadenkt en tijdig een beslissing neemt, om te voorkomen dat u voor onverwachte en ongewenste situaties komt te staan.   …

Indexering alimentatie 2018 is 1,5%

Elk jaar moeten zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie worden geïndexeerd. Per 1 januari 2018 moeten de alimentatiebedragen met 1,5% worden verhoogd. …

GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN VANAF 1 JANUARI 2018 AFGESCHAFT!

Dit jaar is er een nieuwe wet aangenomen waarmee de gemeenschap van goederen, zoals wij die kennen, vanaf 1 januari 2018 niet meer bestaat. Wat verandert er? …

De uiterste wil

In een uiterste wil kan iemand bepalen wat er moet gebeuren met zijn vermogen na zijn overlijden. Dat kan op twee manieren; door middel van een testament en/of door een zogenaamd codicil. Maar let op: met deze twee vormen kan niet hetzelfde worden geregeld en voor beide vormen gelden (andere) vormvereisten. …

Indexering alimentatie 2017

Ieder jaar wordt rond november de indexering van alimentatiebedragen vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie (Link). Dit jaar is de indexering voor 2017 vastgesteld op 2,1 %. Dat betekent dat vastgestelde kinderalimentatie en partneralimentatie op basis van de wet per 1 januari 2017 verhoogd wordt met 2,1 %. …

Erkenning kind: wees er op tijd bij!

Als een kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, dan moet de moeder toestemming geven aan de vader om het kind te erkennen. Door erkenning van het kind wordt de biologische vader dan de juridische vader. Wat in de praktijk wel gebeurt, is dat de moeder niet wil dat de biologische vader het kind erkent (bijvoorbeeld omdat partijen zijn gescheiden) en daarom toestemming geeft aan een ander (zoals haar nieuwe partner) om het kind te erkennen. Indien de biologische vader dat wil voorkomen, dan is het van belang dat hij tijdig actie onderneemt. …

Partneralimentatie voor de duur van drie jaar

Hoewel in de politiek wordt gediscussieerd over de duur van de partneralimentatie, bedraagt de wettelijke termijn op dit moment nog steeds twaalf jaar. Het feit dat de duur van de onderhoudsplicht wettelijk is geregeld, wil niet zeggen dat in álle gevallen een alimentatieverplichting van twaalf jaar wordt opgelegd. Soms is er een goede reden om aan te nemen dat de alimentatiegerechtigde eerder in staat is om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. …

Vrijdag 9 September 2016: Dag van de Scheiding

Het aantal echtscheidingen is de afgelopen jaren onveranderd hoog gebleven. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie huwelijken op termijn door een echtscheiding wordt ontbonden. Dit was de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’. …