Privacy & Cookies

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Algemeen

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators, gevestigd aan Terborchstraat 8 8011 GG Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Terborgstraat 8
8011 GG Zwolle
tel. +31 38 77 3 90 60
web. https://hetfamilierechtkantoor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van het gebruik van onze diensten en website kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– CV
– Motivatiebrief
– Functie
– IBAN
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– burgerservicenummer (BSN);
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (wanneer wij als bijzonder curator optreden voor een minderjarige). Onze website en/of dienst heeft verder niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetfamilierechtkantoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie;
– ras (uitsluitend doordat een fotokopie van het ID-bewijs in ons dossier aanwezig is).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– voor het verrichten van de aangeboden diensten: in het bijzonder om als advocaat te kunnen bij staan in een gerechtelijke procedure, en/of u als bemiddelaar te kunnen bij staan in een mediation procedure;
– om met u in contact te kunnen treden, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het voeren van gerechtelijke procedures, en/of onze belastingaangifte.

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators verwerkt uw persoonsgegevens, uitsluitend wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, of wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Het Familierechtkantoor advocaten en mediators rust of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Cliëntgegevens: conform de wet- en regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:
– zaakdossiers: vijf jaar bewaren na het afsluiten van een zaak
– administratieve gegevens: zeven jaar (het betreft hier onder meer de financiële administratie)
Personeelsgegevens: 2 jaar, gerekend vanaf het einde van het dienstverband
Fiscale personeelsgegevens (voorbeelden: loonbelastingverklaring, kopie identiteitsbewijs): 5 jaar gerekend vanaf het einde van het dienstverband.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Facturatie en boekhouding

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een accountant en een boekhoudsoftware pakket. De leverancier van dit pakket heeft op serviceniveau toegang tot de administratie en daarmee inzage in klantgegevens met betrekking tot facturatie.

Website

Onze website is door een derde partij ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u middels het contactformulier ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Zij hebben toegang tot deze gegevens nodig om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen deze gegevens niet gebruiken voor een ander doel. Deze partijen zijn op basis van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben verplicht om de juiste passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit een SSL-encryptie (codering van gegevensoverdracht) en beveiligde dataopslag. Deze derde partij behoudt zich het recht voor om deze gegevens binnen de eigen organisatie en gelieerde partner (hosting bedrijf) te delen om de dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren.

De website van Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u deze instelling kunt aanpassen.
– Internet Explorer (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
– Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
– Apple Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_NL)
– Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl)

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Met behulp van deze cookies wordt anonieme informatie verzameld om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt enkel gebruikt ter verbetering van onze website en uw gebruikerservaringen.
Google Adwords
Door daarnaast gebruik te maken van de remarketing van Google Adwords, kunnen wij zoekadvertenties binnen Google weergeven aan eerdere bezoeker van onze website
om deze beter af te stemmen op de interesses van bezoekers en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren. Tenslotte maken wij gebruik van software om surfgedrag op de website inzichtelijk te maken. Hierdoor zijn wij in staat om pagina’s zo in te delen dat relevante informatie op de juiste plekken getoond wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetfamilierechtkantoor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Familierechtkantoor Advocaten en Mediators neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetfamilierechtkantoor.nl