Erfrecht

Zorgvuldige snelle afwikkeling

Als een dierbare overlijdt, moeten er veel praktische zaken rond de nalatenschap worden geregeld. Emoties kunnen hierbij hoog oplopen. Niet alleen door verdriet, maar ook door onduidelijkheden en conflicten bij alle betrokkenen. Is er een testament? Is een verklaring van erfrecht van een notaris nodig? Hoe wordt de erfenis verdeeld? Is er een executeur (testamentair)? Als grootste familierechtkantoor in Zwolle en omgeving, zijn wij gespecialiseerd in de meest uiteenlopende erfrecht kwesties. Onze erfrechtadvocaten geven u graag advies en helpen spanning en escalatie voorkomen. Erfrecht is een complex rechtsgebied, er zijn veel korte termijnen waarbinnen gehandeld moet worden. Het is daarom belangrijk tijdig contact op te nemen met een erfrechtadvocaat. U kunt erop vertrouwen dat Het Familierechtkantoor uw belangen op daadkrachtige wijze behartigt zodat de afwikkeling van de nalatenschap vlot verloopt.

 

Discussie en conflict rond het testament

Eén van de eerste dingen waarnaar gekeken moet worden, is of er een testament is opgesteld door de erflater. Zo ja, is het testament geldig en wat staat er precies in? De inhoud van een testament kan ter discussie staan: hoe moet het testament geïnterpreteerd worden? Daarover voeren wij regelmatig procedures. Aangezien de belangen groot kunnen zijn is duidelijk advies en goede rechtsbijstand essentieel. Onze erfrecht advocaat helpt u hierbij. Is er geen testament, dan bepaalt de wet hoe de nalatenschap moet worden geregeld. Ook dan is het belangrijk om de verschillende mogelijkheden die de wet biedt goed voor ogen te hebben. Onze erfrecht advocaten kunnen u daarover informeren en adviseren.

Bel ons direct

Zwolle: 038 – 773 90 60

Apeldoorn: 055 – 220 00 01

Wat komt er kijken bij het regelen van een erfenis?

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Op het moment dat duidelijk is wie de erfgenamen zijn, moeten deze kiezen of ze de nalatenschap willen aanvaarden of verwerpen. Het is belangrijk dat de erfgenamen goed stilstaan bij deze keuze omdat er grote consequenties aan verbonden kunnen zijn. Weigert één van de erfgenamen een keuze te maken, dan is het zaak tijdig een advocaat in te schakelen om ervoor te zorgen dat er alsnog duidelijkheid komt.

Kindsdeel opeisen

Bij een echtscheiding gaat het in eerste plaats om praktische en financiële afspraken maken. Als u minderjarige kinderen heeft, moet u samen een ouderschapsplan maken. Daarin staan alle afspraken over verblijf- en omgangsregelingen, maar ook praktische zaken als halen en brengen, schoolkeuzes, gezondheidszaken en eventuele toekomstige verhuizingen. Belangrijk onderdeel is de kinderalimentatie, wie betaalt wat voor de kinderen? En moet er partneralimentatie vastgesteld worden? Onze echtscheidingsadvocaten hebben veel ervaring met het adviseren en berekenen van alimentatie.

Het kan voorkomen dat een kind wordt onterfd. Het onterfde kind kan dan aanspraak maken op zijn legitieme portie, ook wel het ‘kindsdeel’ genoemd. Het kindsdeel is de helft van het normale erfdeel dat hij zou hebben gekregen als hij niet zou zijn onterfd. Het vaststellen van de legitieme portie is vaak niet eenvoudig omdat bijvoorbeeld schenkingen uit het verleden daarop van invloed kunnen zijn. Daarnaast hebben de erfgenamen doorgaans veel weerstand tegen het vaststellen van zo’n legitieme portie. Onze erfrechtspecialisten kunnen hierbij advies geven.

Een scheiding heeft ook gevolgen voor uw overige vermogen. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden? Hoe zit het met het opgebouwd pensioen? Heeft u een eigen bedrijf? We adviseren u over alle juridische, praktische en fiscale gevolgen en uw rechtspositie. Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over uw specifieke situatie? Mail of bel voor een persoonlijke afspraak met een van onze experts

Vereffenen erfenis

Ook als duidelijk is wie de erfgenamen zijn en zij een keuze hebben gemaakt om de nalatenschap wel of niet te aanvaarden, heeft de afwikkeling en verdeling vaak nog heel wat voeten in de aarde. De erfenis kan op verschillende manieren worden geregeld en daarbij heeft u ongetwijfeld vragen. Wat betekent bijvoorbeeld beneficiair aanvaarden van een nalatenschap? En hoe gaat vereffenen precies in z’n werk? Wat als de erfgenamen het onderling niet eens zijn? Dit zijn allemaal vragen waarbij wij u kunnen helpen en juridisch kunnen bijstaan.

Executeur

In een testament kan een executeur zijn benoemd. Deze is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Regelmatig komt het voor dat de erfgenamen vinden dat de executeur zijn taak niet goed uitvoert en ontstaat er wantrouwen. In zo’n situatie adviseren we u contact op te nemen met één van onze gespecialiseerd advocaten om mogelijke vervolgstappen te bespreken. Wij staan voor een snelle en daadkrachtige aanpak.

Verdeling erfenis/ boedelbeschrijving

Voordat de erfenis kan worden verdeeld, moet inzichtelijk worden welke bezittingen en welke schulden er zijn. Een overzicht daarvan wordt opgenomen in een boedelbeschrijving. Erfgenamen kunnen afwijkende belangen hebben bij de waardering van de goederen: bijvoorbeeld als één van de erfgenamen de woning graag toegedeeld wil krijgen, zal hij de woning liever op een lager bedrag gewaardeerd willen zien dan de andere erfgenamen. Ook ontstaat er regelmatig discussie over de verdeling van de inboedel, naast financiële waarde speelt hier emotionele waarde een rol. Wij helpen met praktische oplossingen, waarbij we de belangen van alle partijen voor ogen houden en helder en doelgericht bemiddelen.

Moet je een erfenis aanvaarden?

Erfrechtadvocaat of mediator