Vervangende toestemming verhuizing

Met regelmaat krijgen wij vragen over het verkrijgen van (vervangende) toestemming voor verhuizing met minderjarige kinderen. In het geval ouders uit elkaar zijn en zij het gezamenlijke gezag hebben over hun kinderen, kan het voorkomen dat de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben op enig moment wil verhuizen. Er vanuit gaande dat de kinderen dan meeverhuizen, is daarvoor toestemming van de andere ouder nodig. Indien de andere ouder daar geen toestemming voor geeft, dan zal aan de rechter moeten worden gevraagd om vervangende toestemming te geven.

Er is veel jurisprudentie over het al dan niet verkrijgen van vervangende toestemming voor verhuizing. In zijn algemeenheid geldt dat de rechter alle omstandigheden van het geval in acht neemt, waarbij het kan zijn dat andere belangen zwaarder wegen dan het belang van het kind. In de rechtspraak zijn er verder meerdere criteria ontstaan op basis waarvan de rechter de vervangende toestemming al dan niet geeft. Zo kijkt de rechter wat de noodzaak is om te verhuizen. De noodzaak moet goed onderbouwd worden. Daarnaast kijkt de rechter naar de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid. Verder is van belang of de verhuizende ouder alternatieven en maatregelen heeft geboden om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten of te compenseren. Ook kijkt de rechter naar de mate waarin de ouders in staat zijn tot goede communicatie.

Van belang is dat de niet-verhuizende ouder en de kinderen het recht op onverminderd contact met elkaar houden in een vertrouwde omgeving, waarbij ook van belang is hoe de verdeling van de zorgtaken eruit ziet en hoe de zorg na een verhuizing gecontinueerd zou kunnen worden. De rechter kijkt in dat kader tevens naar de frequentie van het contact tussen de kinderen en de niet-verhuizende ouder voor en na de verhuizing.

Ook kijkt de rechter naar de leeftijd van de kinderen en naar de mening van de kinderen (al is die niet per definitie doorslaggevend). Daarbij wordt ook in overweging genomen de mate waarin de kinderen geworteld zijn in hun omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen.

Tot slot kan de rechter de kosten van de omgang na de verhuizing meenemen in zijn overwegingen.

Of een rechter vervangende toestemming zal geven, is dus zeer afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De belangenafweging, de voorbereiding van de verhuizing en de noodzaak zijn daarbij voornamelijk erg belangrijk. Wij kunnen u daarover adviseren. In de situatie dat u geconfronteerd wordt met het feit dat de andere ouder met de kinderen gaat verhuizen, u daar geen toestemming voor heeft gegeven en de verhuizende ouder ook geen vervangende toestemming heeft gevraagd bij de rechter, dan wordt aangeraden zo spoedig mogelijk contact op te nemen over de mogelijkheden om daartegen actie te ondernemen.

Voor vragen hierover; neemt u gerust (vrijblijvend) contact met ons op via het telefoonnummer: 038 – 7739060 of per e-mail: info@hetfamilierechtkantoor.nl