Begrippenlijst

Bij een echtscheiding kunnen er verschillende begrippen of afkortingen voorkomen die u wellicht niet goed kent. Om eenvoudig de betekenis van een woord of afkorting te vinden hebben we hieronder een lijst opgesteld van woorden die regelmatig bij een scheiding gebruikt worden.

A.
Alleenstaande-ouderkop
Deze regeling is een aanspraak op een verhoging van het kindgebonden budget van 3.500,00 euro voor een alleenstaande ouder (behoudens afbouw toenemend inkomen). De ouder die geen partner heeft (in de zin van de Awir) heeft recht op het kindgebonden budget. De alleenstaande ouderkop de vervanger voor de andere tegemoetkomingen voor alleenstaande ouders.

Afkoopwaarde

Akte van berusting
De akte van berusting wordt getekend indien de partners niet in beroep willen gaan tegen de uitspraak over de scheiding. Na de uitspraak van de rechter over hebben de beide partners nog 3

Akte van verdeling
AKW
ANW
AOW
Alimentatie
Alimentatieberekening
Alimentatieplichtige
Alimentatiegerechtigde
Alimentatiehoogte
Alleenstaande-ouderkorting
Arbeidsongeschiktheid

B.
Behoeftigheid
Behoefte
Beperkte gemeenschap
Beschikking
Betekenisexploot
Boedelverdeling

C.
Cassatie
Collaborative Divorce
Co-ouderschap
Combinatiekorting
Convenant
Conversie

D.
Dagvaarding
Deurwaardersexploot
Derdengelden
Draagkracht
Duurzaam wonen
Duurzame ontwrichting

E.
Echtscheiding
Echtscheidingsakte
Echtscheidingsbeschikking
Echtscheidingsconvenant
Eenoudergezin
Eenvoudige gemeenschap
Eenzijdig verzoek
Eigen-woningforfait
Eigen-woningregeling
Eigen-woningreserve
Eigen-woningschuld
Executoriale titel

F.
Finaal verrekenbeding
Forfait bedrag
Forumkeuze

G.
Gesubsidieerde rechtsbijstand
Gemeenschap van goederen
Geregistreerd partnerschap
Gewaarmerkte kopie
Griffierecht

F.
Heffingskorting
Hoge raad
Hoger beroep
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Huwelijk
Huwelijkse voorwaarden
Huwelijksvormen
Huwelijksvermogensrecht

I.
Inboedelverdeling
Indexering alimentatie
Indexering pensioen
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Interne werking scheidingsconvenant

K.
Kinderalimentatie
Kinderkosten
Koude uitsluiting

L.
Latere vermelding
LBIO
Lijfrentekapitaal
Lijfrente-uitkering

M.
Mediation
Mediator

N.
Nevenvoorziening
NHG
NMI

O.
Omgangsbegeleiding
Omgangsrecht
Omgangsregeling
Onderhoudsplicht (ex)partner
Onderhoudsplicht kinderen
Ondertoezichtstelling
Ontheffing ouderlijk gezag
Ontzetting ouderlijk gezag
Ouderdomspensioen
Ouderlijk gezag
Ouderschapsplan
Overlegscheiding

P.
Partneralimentatie
Partnerpensioen
Partnerschapsvoorwaarden
Partnerschapsvormen
Peildatum
Pensioen
Pensioenuitvoerder
Pensioenverevening
Pensioenverweer
Periodiek verrekenbeding
Raad voor de kinderbescherming
RPA
RFEA

S.
Samenlevingsovereenkomst
Scheiding
Scheidingsbemiddeling
Scheidingsconvenant
Scheiding van tafel en bed
Schenking

Stichting Derdengelden https://hetfamilierechtkantoor.nl/begrippenlijst/stichtingderdengelden/

T.
Toevoeging
Thema-normen

U.
Uitsluitingsclausule
UPO
UWV

V.
Vechtscheiding
Vereveningsgerechtigde
Verhuisregeling
Verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap
Verklaring van non-appèl
Verknochte goederen
Verrekenbeding
Vervreemding
Verwervingskosten
Verzoekschrift
Voogdij
Voorlopige teruggaaf
Voorlopige voorziening
Vordering

W.
Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding
WEV
Woningtaxatie
WLF