Alimentatie

Hoe werkt het?

Alimentatie is vaak een heikel punt bij (echt)scheidingen. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van bijvoorbeeld een ex-partner (partneralimentatie) of een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen (kinderalimentatie).

Kinderalimentatie

Ouders zullen na het verbreken van hun relatie de kosten van de kinderen naar evenredigheid van hun draagkracht moeten gaan verdelen. Om dat te kunnen doen, moet eerst worden bekeken om welke kosten het gaat. De kosten van kinderen zijn op basis van het gezinsinkomen, de samenstelling van het gezin en de leeftijd van de kinderen in kaart gebracht door het NIBUD en vervolgens opgenomen in zogenaamde behoeftetabellen. (De actuele behoeftetabellen kunt u vinden op: behoeftetabellen).

Nadat de kosten van de kinderen zijn vastgesteld, wordt vervolgens gekeken hoe de kosten over de ouders en eventuele andere onderhoudsplichtigen (bijvoorbeeld stiefouders, zie: onderhoudsplicht van de stiefouder) moeten worden verdeeld. Daarvoor wordt bekeken wat de financiële draagkracht van de ouders en eventuele andere onderhoudsplichtigen is. Bij kinderalimentatie wordt de draagkracht berekend op basis van een formule, waarbij wordt uitgegaan van het netto besteedbare inkomen. Vervolgens is nog van belang wat voor zorg- en contactregeling wordt afgesproken, voordat kan worden vastgesteld welke alimentatie zou moeten worden betaald.

Partneralimentatie

Bij partneralimentatie moet worden gekeken of één van de partners na de scheiding behoefte heeft aan een bijdrage in zijn of haar levensonderhoud van de andere partner. Of dat zo is, is afhankelijk van de welstand van partijen tijdens het huwelijk en het (mogelijkerwijs te verkrijgen) inkomen van de betreffende behoeftige partner. Indien dat het geval is, zal moeten worden bekeken of de andere partner voldoende financiële draagkracht heeft om die bijdrage (de partneralimentatie) te kunnen betalen. De draagkracht voor partneralimentatie wordt berekend op basis van een draagkrachtberekening: daarbij wordt gekeken naar het inkomen en de financiële lasten die er (te verwachten) zijn. Als er na aftrek van de financiële lasten nog draagkracht over blijft, dan is daar een deel van in principe beschikbaar voor partneralimentatie.

Alimentatiebedragen

Het berekenen van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie is – ondanks de uitvoerige richtlijnen – geen standaard werk, maar maatwerk. De uitgangspunten waarmee gerekend moeten worden, zijn vaak voor meerdere uitleg vatbaar waardoor grote verschillen kunnen optreden in berekeningen en dus ook in de berekende alimentatiebedragen.
Dit is bijvoorbeeld met name het geval indien er sprake is van een situatie waarin u of uw ex-partner directeur-grootaandeelhouder of IB-ondernemer is. Naast de complexiteit van het berekenen van alimentatie is dan bovendien kennis van jaarstukken vereist. Wij beschikken over die kennis en werken vaak in nauw overleg samen met accountants of financieel adviseurs.
Kortom: wij adviseren om alimentatieberekening(en) te laten opstellen door een specialist, dan wel om gemaakte berekeningen te laten controleren door een specialist.

Wijziging alimentatie

Indien de alimentatie reeds is vastgesteld, kan het ook zinvol zijn om te laten toetsen of de vastgestelde alimentatie nog past bij de huidige situatie. Een wijziging van omstandigheden sinds het vaststellen van de alimentatie kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de te betalen of te ontvangen alimentatie. Of dat van toepassing is op uw situatie, kunt u met ons bespreken zonder dat daar direct kosten aan verbonden zijn: wij denken graag met u mee!

Bel ons direct

Zwolle: 038 – 773 90 60

Apeldoorn: 055 – 220 00 01

Advocaat of mediator Het Familierechtkantoor Zwolle